Jdi na obsah Jdi na menu
 


3_Liturgie přijetí svátosti biřmování

UDĚLENÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

 

Svátost biřmování uděluje v západní církvi biskup, který však může ze závažných důvodů dát kněžím dovolení k jejímu udělení. Zpravidla je to v případě křtu dospělého katechumena, kterého kněz zároveň i biřmuje (srov. CIC §882 a § 884).

Text je zpracován podle: Římský pontifikál, KNA 2008, str. 63-73. Následující text se týká udílení svátosti biřmování při slavení mše svaté mimo Velikonoční vigilii.

Udělení svátosti biřmování se zpravidla koná v rámci slavení eucharistie a má následující části:

 

Bohoslužba slova se koná podle obvyklých předpisů. Po přednesu evangelní perikopy usedne biskup a příp. kněží, kteří mají spolu s ním biřmovat, na připravené místo.

Farář nebo jiný kněz či jáhen představí biskupovi biřmovance. Forma představení může být rozdílná.

Biskup má homilii.

 

Obnova křestního vyznání

Biřmovanci předstoupí před biskupa, který se jich táže. Odpovídají všichni najednou, ale každý sám za sebe. Proto i otázky jsou v jednotném čísle.

Biskup:

Zříkáš se ducha zla, všeho, co působí a čím se pyšní?

Odpověď:

Ano

Biskup:

Věříš v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?

Odpověď:

Věřím.

Biskup:

Věříš v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově?

Odpověď:

Věřím.

Biskup:

Věříš v Ducha svatého, Pána a dárce života; v Ducha, jenž byl o Letnicích dán apoštolům a dnes bude skrze vzkládání rukou dán také vám?

Odpověď:

Věřím.

Biskup:

Věříš ve svatou církev obecnou, společenství svatých. Odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný?

Odpověď:

Věřím.

 

Biskup s tímto vyznáním vyslovuje souhlas:

Tak věříme, tak věří církev. A tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Celé shromáždění odpovídá:

Amen.

 

Vzkládání rukou

Biskup vstoje se sepjatýma ruka obrácen k lidu říká:

Skrze křest dal všemohoucí otec těmto našim bratrům a sestrám život věčný a přijal je za své syny a dcery.

Modleme se, aby jim dnes dal plnost Svatého Ducha, aby je svým Duchem pomazal a potvrdil jejich poslání, jako pomazal a potvrdil svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

 

Následuje tichá modlitba, potom biskup (i všichni, kdo biřmují) vztáhne ruce nad biřmovance a modlí se:

    Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista,

    tys dal ve křtu těmto svým služebníkům

    odpuštění hříchů a život věčný.

    Sešli na ně svého Ducha Utěšitele:

    dej jim ducha moudrosti a rozumu,

    ducha rady a síly,

    ducha poznání a lásky,

    a naplň je duchem bázně před tebou.

    Skrze Krista, našeho Pána.

 

Celé shromáždění odpovídá:

Amen.

 

Pomazání křižmem

Biskup jde od jednoho biřmovance k druhému nebo biřmovanci předstupují před biskupa (spolubiřmující kněze). Podle místních zvyklostí sám biřmovanec nebo jeho kmotr řekne biskupovi biřmovací jméno, které si vybral. Kmotr položí pravici na biřmovancovo rameno.

 

Biskup (kněz) dělá palcem pravé ruky posvěceným křižmem na čele biřmovance znamení kříže a říká:

N, přijmi pečeť daru Ducha svatého.

 

Biřmovaný odpoví:

Amen.

 

Biskup (kněz) dodá:

Pokoj tobě.

 

Přímluvy a další průběh bohoslužby

Následují přímluvy a bohoslužba pokračuje obvyklým způsobem.

Vynechává se Vyznání víry, někteří z biřmovanců se mohou podílet na přinášení obětních darů.

Biřmovance připomíná biskup nebo některý z koncelebrantů v eucharistické modlitbě.

Na závěr uděluje biskup zvláštní požehnání.

 
 


Archiv

Kalendář
<< září / 2023 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 501245
Měsíc: 3990
Den: 43